Algemene Voorwaarden

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot de behandeling/ coaching:

 • Aan elke behandeling met gaat een intakegesprek vooraf. Cliënt is aan de hand van het intakegesprek voorgelicht over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode.
 • De behandelaar verplicht zich om informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloedt.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de behandelaar. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling, zoals duidelijk aangegeven op de website van MindEnergy. Het bedrag zal voordat de behandeling plaatsvindt ter plekke d.m.v. PIN of contant voldaan worden.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet ten minste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden conform de algemene leveringsvoorwaarden voor 50% in rekening gebracht.
 • De behandelaar verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage van het eigen dossier
 • De behandelaar mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Met het invullen en ondertekenen van deze behandelingsovereenkomst stemt cliënt ermee in dat een behandeling met directe hypnose kan plaatsvinden.
 • Wanneer de cliënt nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, kan een behandeling alleen plaatsvinden na invulling en ondertekening van deze behandelingsovereenkomst door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten uit de behandeling en is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de gekozen behandelvorm. Behandelaar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze werkwijze.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot MindEnergy. Indien partijen niet tot een passende oplossing komen, kan cliënt zijn klacht uiten bij het klachtenportaal Zorg.
 • Directe hypnose is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of medisch specialist op de hoogte is van de klachten en het voornemen om directe hypnose complementair toe te passen.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van directe hypnose niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met de huisarts en/of medisch specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of medisch specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • Bij het invullen van de benodigde gegevens in deze behandelingsovereenkomst is onze privacyverklaring van toepassing. Voor onze volledige- en actuele privacyverklaring verwijzen we je graag door naar de website van MindEnergy.