Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
MindEnergy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Informatie die wordt verwerkt
MindEnergy verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou met betrekking tot je gezondheid en welbevinden, zoals is besproken tijdens het consult.

Doel en op basis van welke grondslag
MindEnergy is vanuit de overheid verplicht de bovengenoemde gegevens te registreren. Ook kunnen de gegevens gebruikt worden om contact met je op te kunnen nemen (telefonisch of per e-mail) indien dit nodig is. Of voor facturatie met betrekking tot de gehouden sessie(s).

Geautomatiseerde besluitvorming
MindEnergy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MindEnergy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MindEnergy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar verschilt dan ook per doel.

Beroepscode en behandelovereenkomst
Persoonsgegevens welke ik, op grond van de beroepscode van mijn beroepsvereniging (Collectief Alternatieve Therapeuten) verplicht ben te verwerken, bewaar ik 5 jaar, gerekend vanaf de datum van de laatste vastlegging van behandelgegevens c.q. de datum dat begeleiding/behandeling/training is beëindigd.

Wettelijke verplichting
Om te voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Belastingwet, bewaar ik persoonsgegevens die ik met dit doel verwerk 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
MindEnergy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
MindEnergy gebruikt geen cookies op de website of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MindEnergy.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar ik over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Verzoeken kunnen per e-mail gedaan worden: [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek.

MindEnergy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MindEnergy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]